Årsmeldinger

Årsmelding for Europa Nostra Norge 2023

SAMMENDRAG

 • Europa Nostra (EN) har holdt et høyt aktivitetsnivå gjennom 2023. I mai ble European Heritage Hub trukket i gang som et toårig prøveprosjekt ledet av Europa Nostra og delfinansiert av EU. I forbindelse med klimakonferansen i Dubai – COP 28 var EN med på flere vellykkede initiativ for å få kulturminner trukket inn i det videre arbeidet mot en bærekraftig klimapolitikk. Organisasjonens 60-års jubileum ble markert i Venezia og Paris.
 • De nye klasseinndelingene og kriteriene for bedømning av nominasjonene til De europeiske kulturminneprisene/Europa Nostra Awards ga en historisk uttelling. Samlet ble 224 prosjekter vurdert. De kom fra 34 land i Europa. De tre nasjonale fartøyvernsentrene for bevaring av historiske fartøyer i Norge, ble tildelt en pris.
 • Under pristildelingsseremonien i Venezia i september opptrådde Cecilia Bartoli for første gang i rollen som president i Europa Nostra.
 • Det nære samarbeidet mellom de nordiske Europa Nostra landene og Estland manifesterte seg i et seminar i Stockholm i november som presenterte lokalt forankret arkitektur i Arktis: «Working with and within Indigenous Culture in the North». En tur til hager i Skåne og Danmark er under planlegging våren 2024.
 • Heller ikke statsbudsjettet for 2024 hadde synlige oppfølgninger fra den siste kulturminnemeldingen (2020) eller ambisjonene uttrykt i Hurdalsplattformen (2021). Man måtte lete lenge får å finne noen små lyspunkter.


Årsmelding for Europa Nostra Norge 2021

SAMMENDRAG

 • Europa Nostra har igjen greid å holde et høyt aktivitetsnivå gjennom pandemiåret 2021, til tross for mange begrensinger. Organisasjonen har deltatt i et antall  konferanser og nye initiativ i tillegg til å ivareta sine årlige tilbakevennende prosjekter. Spesielt bør nevnes The New European Bauhaus initiative og videreføringen av dokumentet «Putting Europe’s shared heritage at the heart of the European Green Deal». 
 • Gjennom 2021 har Europa Nostra utarbeidet nye kriterier for bedømning av De europeiske kulturminnepriser/Europa Nostra Awards. Klassenes antall er utvidet fra fire til fem og juryenes sammensetning er endret. Forhåpentligvis vil dette resultere i at prosjektene bedømmes mer i takt med det grønne skifte, bærekraft og gir et bredere forankret engasjement.
 • Den nye kulturminnemeldingen som ble lagt frem våren 2020 har så langt ikke gitt synlige oppfølginger. I Hurdalsplattformen uttrykkes det ønsker om å styrke Kulturminnefondet og «greie ut skatte- og avgiftsinsentiv i kulturminnevernet». En mulig reversering av fylkessammenslutningene vil kunne forringe tilløpene til å få styrket kulturminnekompetansen blant de større fylkeskommunene. Riksantikvarens arbeid med å flytte oppgaver over til fylkeskommunene kommer i et underlig lys.
 • Arbeidet med annen del av det Nordisk/Baltiske prosjektet, «Youth for Cultural Heritage», ble avsluttet i høst etter forsinkelser pga. pandemien. Forventningene ble innfridd. Det er mulig at prosjektet blir presentert på kongressen i Praha til høsten og at andre Europa Nostra organisasjoner vil sette i gang lignende prosjekter.

Last ned hele årsmeldingen

Årsmelding for Europa Nostra Norge 2020

SAMMENDRAG

 • Europa Nostra har gjennom pandemiåret 2020 greid å holde et høyt aktivitetsnivå til tross for de mange begrensingene som har lagt en demper på organisasjonens arbeid. Spesielt bør nevnes dokumentet «Putting Europe’s shared heritage at the heart of the European Green Deal».  Resultatet ble lagt frem 21 mars I år. Hvordan kan kulturminnesektoren gjennom konkrete tiltak bidra til å gjøre EU klimanøytral innen 2050?
 • Etter åtte år som president i Europa Nostra besluttet Placido Domingo ikke å ta gjenvalg. Hans bidrag til Europa Nostra’s gjennomslagskraft og posisjon i Europa har vært formidabel gjennom hans formannsperiode. Han ble utnevnt til Honorær President ved årsmøtet i oktober 2020.
 • Y-blokken ble til slutt ført opp på Europa Nostra liste som et av Europas 7 mest utsatte kulturminner i 2020. Det skulle likevel ikke bevege Regjeringen til å endre standpunkt med hensyn til å rive Y-blokken.
 • Klima- og miljødepartementet la frem den nye kulturminnemeldingen våren 2020. Det var en god situasjonsbeskrivelse av våre kulturminners tilstand, men hadde lite nytt å by på. Da Statsbudsjettet ble lagt frem i høst var det lite oppfølging å finne.
 • Arbeidet med annen del av det Nordisk/Baltiske prosjekt gitt navnet «Youth for Cultural Heritage» er kom i gang. Pandemien har begrenset fremdriften, men man håper å ha resultatene ferdig i løpet av 2021 slik at de kan presenteres på kongressen i 2022.

Last ned

Årsmelding for Europa Nostra Norge 2019

SAMMENDRAG

• Sluttdokumentet til Det europeiske kulturminneåret 2018 Berlin Call for Action; «Cultural Heritage for the Future of Europa» er gjennom 2019 videreført og tilpasset ulike politiske dokumenter i EU, bla. EUkommisjonens «European Framework for Action on Cultural Heritage» og Europarådets «EU Strategic Agenda 2019-2024».
• Fortidsminneforeningen som i 175 år har arbeidet tålmodig for bevaringen av den norske kulturarven, ble tildelt en Grand Prix i klasse 3, Særlig innsats, ved Den europeiske kulturminnekongressen i Paris i oktober 2019.
• To prosjekter fra Norge ble i juni 2019 nominert til programmet «Europas 7 mest utsatte kulturminner», Y-blokken og de to vikingskipene på Bygdøy. Styret i Europa Nostra Norge har særlig vært involvert i arbeidet med vikingskipene sammen med Forbundet Kysten. Begge prosjektene har hatt en meget høy medieprofil.
• Klima- og miljødepartementet har gjennom 2019 arbeidet med en ny kulturminnemelding. Styret i Europa Nostra Norge har avgitt sin høringsuttalelse og ser med forsiktig optimisme på meldingen som ventes fremlagt i første halvår 2020.
• Europa Nostra Norge fortsetter samarbeidet med de nordiske landene og Estland om et nytt felles prosjekt i forlengelsen av Det europeiske kulturminneåret 2018. Der vil man identifisere barn og unges opplevelse av å bo i et kulturminne, eller nær ved et større kulturminne. Dette prosjektet vil strekke seg mot 2021.

Last ned


ÅRSMELDING EUROPA NOSTRA NORGE (ENN) 2018

SAMMENDRAG

• Det europeiske kulturminneåret 2018 ble en stor og omfattende markering av den sentrale rolle den felles europeiske kulturarv betyr for Europas identitet, verdiskapning og kulturelle utvikling. EU-kommisjonen og de respektive kulturministrene fra alle EU-landene har allerede annonsert et antall programmer som viderefører oppfordringene til tiltak fra kongressen i Berlin

• Foreningen markerte, i samarbeid med de nordiske landene og Estland, Det europeiske kulturminneåret 2018, med utgivelsen av en 140 siders bok hvor de mest representative nordiske og baltiske prisvinnerne av EUs Kulturminnepris/Europa Nostra Awards ble presentert. Opplaget var på 15.000 bøker.

• Europa Nostra Norge fortsetter samarbeider med de nordiske landene samt Estland om et nytt felles prosjekt i forlengelsen av Det europeiske kulturminneåret 2018. Der vil man identifisere barn og unges opplevelse av å bo i et kulturminne, eller nær ved et større kulturminne. Dette prosjektet vi strekke seg inn i 2020.

• Tone Sinding Steinsvik, drivkraften bak Blaafarveværket over 50 år, ble tildelt en Grand Prix i klasse 3, Særlig innsats, ved Den europeiske kulturminnekongressen i Berlin i juni 2018.

Last ned

Tidligere årsmeldingerLast ned Årsmelding 2017 (PDF)


Last ned Årsmelding 2016 (PDF)


Last ned årsmelding 2015 (PDF)


Last ned årsmelding 2014 (PDF)


Last ned årsmelding 2013 (PDF)


Last ned årsmelding 2012 (PDF)


Last ned årsmelding 2011 (PDF)


Last ned årsmelding 2010 (PDF)


Last ned årsmelding 2009 (PDF)