Europa Nostra

Hva er Europa Nostra?

Europa Nostra er Europas største medlemsorganisasjon for arbeidet med å gjøre oppmerksom på Europas kultur- og naturarv. Europa Nostra er en paraplyorganisasjon for foreninger, organisasjoner og individuelle medlemmer. Dette gir Europa Nostra en sterk stemme for viktigheten av kultur- og naturarvsproblemer i handlingsprogrammer på både europeisk og nasjonalt nivå. Europa Nostra tar hensyn til kulturelle og arkitektoniske spørsmål, by- og landskapsplanlegging og presser på for en balansert og bærekraftig utvikling av Europas kultur- og naturarv. Bymiljø og landskap er like viktig. Arbeidet er organisert etter tre søyler.

Europa Nostra ble dannet i 1963 som en paneuropeisk forening av ideelle kulturarvorganisasjoner. Initiativet ble tatt av Italia Nostra, som trengte støtte og hjelp i arbeidet med å bevare og sikre Venezia. Europa Nostra har siden vokst til å bli det største og mest respekterte nettverket for kultur- og naturarvsspørsmål i Europa. Europa Nostra Sverige ble dannet i 2006 som en nasjonal filial av sentrale Europa Nostra.

Europa Nostras nettverk inkluderer 42 land i Europa, og fem land utenfor kontinentet. Mer enn 240 medlemsorganisasjoner representerer mer enn 5 millioner medlemmer. Tilknyttede medlemsorganisasjoner (offentlige etater, lokale myndigheter og selskaper), 120, gir ekstra omfang. Europa Nostra har også over 1000 individuelle medlemmer som støtter organisasjonens oppdrag.

Medlemskap er tilgjengelig i tre kategorier: ideelle organisasjoner, tilknyttede medlemsorganisasjoner og individuelt medlemskap. Se mer under Bli medlem

Europa Nostras årlige arrangementer inkluderer rådsmøter, European Cultural Heritage Summit og kampanjen De syv mest truede.

Nyhetsbrev og Europa Nostra Agora

Europa Nostras nyhetsbrev dekker begivenheter rundt Europa Nostra Awards, 7 Most Endangered Programme og mer, mens Europa Nostra Agora følger opp og forklarer de litt større og aktuelle politiske begivenhetene rundt kulturarv og kulturmiljø. Følg lenken til nyhetsbrevet og Europa Nostra Agora: Newsletter/Europa Nostra Agora

Kulturminnepolitikk på europeisk nivå

Den første av Europa Nostras tre søyler handler om at organisasjonen deltar aktivt i utformingen av Europas kulturminnepolitikk. Organisasjonens arbeid er rettet mot beslutningstakere på politisk nivå, for å bidra til utvikling og implementering av EUs politikk og strategier knyttet til kultur- og naturarv. Målet er at kultur- og naturarv skal være en integrert del av alle politikkområder. Finn ut mer om Europa Nostra gjennom Europa Nostra-lenken: Europa Nostra 

Europa Nostra Awards – utmerkelser 

Gjennom den andre søylen gjør Europa Nostra oppmerksom på viktigheten av det gode eksemplet. Hvert år deler organisasjonen ut priser til en rekke eksemplariske tiltak der kulturarven er blitt lagt merke til og utnyttet på forskjellige måter. Oppmerksomheten rettes mot European Heritage Award / Europa Nostra Awards. Se lenke Heritage Awards.

Europa Nostra Awards har blitt delt ut siden 1978. I 2002 innførte EU en europeisk kulturarvpris , European Prize for Cultural Heritage – døpt om til European Heritage Award fra 2019. Begge prisene administreres av Europa Nostra. I tillegg til Europa Nostra Awards, kan land som deltar i EU Creative Europe-programmet motta European Heritage Award. Europa Nostra Awards deles også ut til land som ikke deltar i Creative Europe.

European Cultural Heritage Summit

En gang i året samles medlemmer av Europa Nostra til det europeiske toppmøtet for kulturarv. Blant høydepunktene på toppmøtet er utdelingen av Europa Nostra Awards. Det planlagte toppmøtet for europeisk kulturarv 2020 er utsatt på grunn av Corona-pandemien, ingen ny tid er kunngjort. For oppdatert informasjon om status for European Cultural Heritage SummitSummit 2020

Toppmøtet 2019

Den siste helgen i oktober 2019, fra 27. til 31. oktober, holdt det sentrale Europa Nostra sin årlige kongress – Summit – i Paris. Frankrikes president Emmanuel Macron var beskytteren av møtet. Toppmøtet er en blanding av rundebordskonferanse, i 2019 rundt European Year of Cultural Heritage 2018 og hvordan denne kampanjen vil bli fulgt opp, Generalforsamling (åpen for alle medlemmer), styre- og rådsmøter (lukkede møter), debatter og studiebesøk.

Exellence Fair 

Under Excellence Fair, en del av toppmøtet, kan mottakerne av European Heritage Award / Europa Nostra Award presentere sine prosjekter for juryen og publikum. Vinnerne deler både suksessen og betydningen av prosjektet sitt, samt utfordringene de har møtt og håndtert. Prosjektene presenteres under fire overskrifter: Inkluderende arv, bærekraftig arv, spenstig arv, nyskapende arv.

Exellence Fair fant sted i Hôtel de Ville

The 7 most endangered

Den tredje søylen, The 7 Most Endangered Programme, lanserte Europa Nostra i 2013 i samarbeid med European Investment Bank (EIB Institute). Hensikten er å rette oppmerksomhet mot kulturhistoriske steder og miljøer som er akutt truet av ødeleggelse ved å bli forsømt, plyndret eller revet. Europa Nostra gjør støttende innsats for de truede miljøene ved å iverksette strukturerte og langsiktige tiltak. Målet er å mobilisere sivilsamfunn og offentlige organer for å gjøre en innsats for de truede miljøene. Annethvert år publiseres en ny liste med 7 truede gjenstander. Se lenke 7mostendangered