Europa Nostra Norge

Hovedoppgaver

– Påvirke politikere og beslutningstakere

– Gjennomføre aksjoner når kulturarv er truet

– Sørge for spredning av ideer og erfaringer

– Skape oppmerksomhet og bevisstgjøring rundt kulturarv

– Velge og belønne gode innsatser for bevaring

Europa Nostra støtter nasjonale og internasjonale kampanjer som slår alarm når verdifulle kulturmiljøer i Europa er truet, for eksempel gjennom uttalelser og informasjon. En årlig konkurranse er et annet virkemiddel som organisasjonen har opprettet for å skape oppmerksomhet mot spesielt fremragende innsatser for bevaring og utvikling av historisk verdifulle miljøer rundt om i Europa.

Vår felles kulturarv er en viktig del av den europeiske egenarten. Europa Nostra arbeider på ulike måter for at dette skal få berettiget oppmerksomhet i det «nye» Europa.

Vedtekter

  1. Europa Nostra Norge (ENN) – er en ideell, frivillig organisasjon som skal virke innenfor Europa Nostras målsetning om arbeide for aktiv beskyttelse og bevaring av vår bygningsmessige og miljømessige kulturarv. Europa Nostra Norge vil søke å skape opinion for kulturbevaring, spre kunnskap om Europa Nostras virksomhet og engasjere organisasjonen for definerte verneoppgaver.
  2. Europa Nostra Norge – skal samarbeide med andre kulturbevaringsorganisasjoner for å styrke kulturvernet og nå felles mål, og skal virke supplementert, og ikke i konkurranse med etablerte frivillige organisasjoner. Europa Nostra Norge skal knytte nødvendige kontakter til våre naboland og styrke det nordiske samarbeide. Europa Nostra Norge sal søke å følge opp prosjekter som Europa Nostra initierer, og som har interesse i Norge.
  3. Medlemskap i Europa Nostra gir automatisk medlemskap i Europa Nostra Norge. Enkeltpersoner kan bli medlem. Organisasjoner og offentlige etater kan bli medlem eller få assosiert medlemskap. Europa Nostra Norge kan pålegge medlemmene et mindre, årlig tillegg utover innbetaling av medlemskontingent som gjøres til Europa Nostra Norge direkte.
  4. Europa Nostra Norge ledes av et styre på 5 personer med 2 varamedlemmer. Styret er beslutningsdyktige når minst 3 av 5 medlemmer er tilstede. Styret kan nedsette komiteer for definerte arbeidsoppgaver. Styret sørger for informasjon til medlemmene gjennom nyhetsbrev. Likeledes påhviler det styret å arrangere medlemssamlinger/ekskursjoner, evt. i kombinasjon med årsmøtet. Styret arbeider frivillig og er ulønnet.
  5. Styret innkaller til årsmøte med minst 2 ukers varsel. Styret velges for 2 år. For å sikre kontinuitet velges 3 styremedlemmer pluss 1 varamedlem ett år, og 2 styremedlemmer pluss 1 varamedlem det etterfølgende år.
  6. Europa Nostra Norge skal hvert år sørge for å innhente nomineringer til de europeiske bevaringspriser.
  7. Evt. oppløsning av Europa Nostra Norge skal vedtaes av to etterfølgende årsmøter med simpelt flertall. Midler tilfaller Europa Nostra.
  8. Endringer av disse vedtekter kan vedtaes av årsmøtet etter forutgående kunngjøring.

Vedtatt 25. juni 2002 av årsmøtet på Bjerke Bruk, Enebakk.
Justeringer juni 2003.