Referat Årsmøte 2016

Referat årsmøte torsdag 09.03.2016 i Gamle Anatomiske sal, Domus Media

Tilstede fra styret: Tore Edvard Bergaust, Magdalena Eckersberg, Axel Mykleby, Gunnar Stavseth, Erik Schultz, Eirik Saxvik og Grete Horntvedt samt ytterligere 10 medlemmer

Saksnr 01/03/16 – Godkjenning innkalling
Godkjent

Saksnr 02/03/16 – Årsberetning
Ingen gjennomlesning, men enkelte punkter kommentert:
Mht norsk oversettelse av rapport CHCfE
(Cultural Heritage Counts for Europe) vil denne gå i trykken før påske. Oversettelse og trykking er fullfinansiert ved bidrag fra Bergersensstiftelsen, Norsk Kulturminnefond, Norsk Kulturarv og Fortidsminneforeningen. En viktig oppgave å få denne rapporten distribuert så bredt som mulig.
Medlemsverving – nyinnmeldte: Forbundet Kysten og Pilegrimsselskapet St Jakob.
Årsberetningen ble godkjent.

Saksnr 03/03/16 – Regnskap
Gjennomgått og godkjent. En avsetning i kongresselskapet på ca kr 7.000 vil bli overført ENNs driftskonto i løpet av første kvartal 2016 og inntektsført. Deretter stenges denne konto.

Saksnr 04/03/16 – Valg til styre
Magdalena Eckersberg og Eirik Saxvik var på valg
Magdalena Eckersberg tok ikke gjenvalg, men følger opp foreningens nettsted og går inn i valgkomiteen.
Eirik Saxvik ble gjenvalgt.
Grete Horntvedt ble valgt som nytt styremedlem.
Tron Wigeland Nilsen ble valgt inn som nytt varamedlem.

Saksnr 05/03/16 – Valg av ny revisor
Eivind Vesterkjær ble takket av etter 26 år som tillitsvalgt i Europa Nostra og Europa Nostra Norge, senest som revisor. Som ny revisor ble valgt siviløkonom Stein Wessel-Aas

Saksnr 06/03/16 – Vedtektsendring
Forslag til justeringer i §4 ble tatt til etterretning.
Styret vil gjennomgå foreningens vedtekter med tanke på å legge frem nye vedtekter til neste ordinære generalforsamling.

Saksnr 07/03/16 – Valgkomité
Valgkomitéen ble nyetablert med følgende
sammensetning: Seppo Heinonen, Magdalena Eckersberg og Erik Jondell

enn-arsmote

Etter årsmøte holdt lege og kunsthistoriker Einar Berle et meget interessant foredrag, illustrert med lysbilder over den historiske utvikling i synet på anatomi og legevitenskapens vilkår fra antikken og opp mot vår tid. Den gamle anatomiske sal ga en ekstra dimensjon til dette emnet – for lydhøre og entusiastiske tilhørere.

Last ned referatet som PDF